قیمت های مقرون به صرفه

به میزان بهره برداری پرداخت نمایید!

بسته دمو

بسته آغازین
رایگان یک هفته
 • SSL- Checker
 • UPtime Monitoring
 • Multi-location
 • Heartbeat Monitoring
 • Trace Route
 • PING Monitoring
 • Mail Server Monitorimg
 • TCP/UDP Port
 • WEB Performance Monitoring
 • IRAN Access
 • Domain Expiry
 • TLD Expiration MONITORING
 • Screenshot & Error Logs
 • Notification
 • WEB Service Monitoring
 • Transaction Monitoring
 • Defacement Monitoring
 • PEN-TEST
 • ASM
 • HONEY POT
 • DNS Server Monitoring
 • Customizable Design
 • Metadata for Monitor
 • Reporting & Analytics
 • Ayyza Special Services
 • Integrations
 • DDOS Mitigation Monitoring

بسته آلفا

بسته پایه
هزار تومان 990 سالانه
 • SSL- Checker
 • UPtime Monitoring
 • Multi-location
 • Heartbeat Monitoring
 • Trace Route
 • PING Monitoring
 • Mail Server Monitorimg
 • TCP/UDP Port
 • WEB Performance Monitoring
 • IRAN Access
 • Domain Expiry
 • TLD Expiration MONITORING
 • Screenshot & Error Logs
 • Notification
 • WEB Service Monitoring
 • Transaction Monitoring
 • Defacement Monitoring
 • PEN-TEST
 • ASM
 • HONEY POT
 • DNS Server Monitoring
 • Customizable Design
 • Metadata for Monitor
 • Reporting & Analytics
 • Ayyza Special Services
 • Integrations
 • DDOS Mitigation Monitoring

بسته بتا

بسته به صرفه
میلیون تومان 4/5 سالانه
 • SSL- Checker
 • UPtime Monitoring
 • Multi-location
 • Heartbeat Monitoring
 • Trace Route
 • PING Monitoring
 • Mail Server Monitorimg
 • TCP/UDP Port
 • WEB Performance Monitoring
 • IRAN Access
 • Domain Expiry
 • TLD Expiration MONITORING
 • Screenshot & Error Logs
 • Notification
 • WEB Service Monitoring
 • Transaction Monitoring
 • Defacement Monitoring
 • PEN-TEST
 • ASM
 • HONEY POT
 • DNS Server Monitoring
 • Customizable Design
 • Metadata for Monitor
 • Reporting & Analytics
 • Ayyza Special Services
 • Integrations
 • DDOS Mitigation Monitoring

بسته گاما

بسته حرفه ای
میلیون تومان 12 سالانه
 • SSL- Checker
 • UPtime Monitoring
 • Multi-location
 • Heartbeat Monitoring
 • Trace Route
 • PING Monitoring
 • Mail Server Monitorimg
 • TCP/UDP Port
 • WEB Performance Monitoring
 • IRAN Access
 • Domain Expiry
 • TLD Expiration MONITORING
 • Screenshot & Error Logs
 • Notification
 • WEB Service Monitoring
 • Transaction Monitoring
 • Defacement Monitoring
 • PEN-TEST
 • ASM
 • HONEY POT
 • DNS Server Monitoring
 • Customizable Design
 • Metadata for Monitor
 • Reporting & Analytics
 • Ayyza Special Services
 • Integrations
 • DDOS Mitigation Monitoring

بسته سازمانی

بسته نامحدود
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید بسته نامحدود مناسب سازمان ها
 • SSL- Checker
 • UPtime Monitoring
 • Multi-location
 • Heartbeat Monitoring
 • Trace Route
 • PING Monitoring
 • Mail Server Monitorimg
 • TCP/UDP Port
 • WEB Performance Monitoring
 • IRAN Access
 • Domain Expiry
 • TLD Expiration MONITORING
 • Screenshot & Error Logs
 • Notification
 • WEB Service Monitoring
 • Transaction Monitoring
 • Defacement Monitoring
 • PEN-TEST
 • ASM
 • HONEY POT
 • DNS Server Monitoring
 • Customizable Design
 • Metadata for Monitor
 • Reporting & Analytics
 • Ayyza Special Services
 • Integrations
 • DDOS Mitigation Monitoring
ضمانت برگشت

ضمانت برگشت هزینه تا ۱۰ روز برای تمامی بسته های انتخابی

ویژگی ها بسته دمو بسته آلفا بسته بتا بسته گاما بسته سازمانی
SSL-Checker 2 درخواست دامنه 1 درخواست دامنه 3 درخواست دامنه 10 درخواست دامنه نا محدود
UPTIME MONITORING 2 URL از یک استان با بازه رمانی 5 دقیقه 2 URL از 2 استان با بازه رمانی 3 دقیقه 5 URL از 5 استان با بازه رمانی 2 دقیقه 30 URL از 7 استان با بازه رمانی 1 دقیقه پایش از 30 استان
Multi-location & Geo-specific Checks 1 استان 2 استان 5 استان 7 استان
Heartbeat Monitoring 1 استان 2 استان 5 استان 7 استان
TRACE ROUTE (RTT, PLR, JITTER) 1 دامنه از 1 استان 1 دامنه از 1 استان 5 دامنه از 5 استان 30 دامنه از 7 استان
PING MONITORING (Device Check) 1 IP از 1 استان با بازه زمانی 5 دقیقه 1 IP از 1 استان با بازه زمانی 5 دقیقه 5 IP از 3 استان با بازه زمانی 2 دقیقه 30 IP از 7 استان با بازه زمانی 1 دقیقه پایش از 30 استان
MAIL SERVER MONITORING
TCP/UDP Port Monitoring 1 IP 1 IP 1 IP
WEB PERFORMANCE MONITORING (Lighthouse)
IRAN-ACCESS MONITORING
DOMAIN EXPIRE MONITORING
TLD Expiration MONITORING
Screenshots & Error logs
Lorem Ipsum Title

ویژگی ها

SSL- Checker​

UPTIME MONITORING

Multi-location & Geo-specific Checks

Heartbeat Monitoring

TRACE ROUTE (RTT, PLR, JITTER)

PING MONITORING

MAIL SERVER MONITORING

TCP/UDP Port Monitoring

WEB PERFORMANCE MONITORING (Lighthouse)

IRAN-ACCESS MONITORING

DOMAIN EXPIRE MONITORING

TLD Expiration MONITORING

Screenshots & Error logs

NOTIFICATION

WEB SERVICE MONITORING (API)

TRANSACTION MONITOING

DEFACEMENT MONITORING

PEN TEST

ASM

HONEY POT

DNS Server Monitoring

Customizable Design

Metadata for Monitors and Incidents

Reporting & Analytics (Historical uptime & SLA)

Ayyza Special Services

Integrations (Restful HTTP API/Grafana/Splunk/Zabbix)

DDOS MITIGATION MONITORING

بسته دمو

2 درخواست دامنه

2 URL از یک استان با بازه زمانی 5 دقیقه

1 استان

1 استان

1 دامنه از 1 استان

1 IP از 1 استان با بازه زمانی 5 دقیقه

یک سرور ایمیل با بازه زمانی 30 دقیقه

1 زیردامنه

1 دامنه از 1 کشور

1 دامنه

1 دامنه

DEMO

Dashboard

Email:100

SMS:10

بسته آلفا

1 درخواست دامنه

2 URL از 2 استان با بازه زمانی 3 دقیقه

2 استان

2 استان

1 دامنه از 1 استان

1 IP از 1 استان با بازه زمانی 5 دقیقه

یک سرور ایمیل با بازه زمانی 30 دقیقه

یک IP

1 زیردامنه

1 دامنه

1 دامنه

Dashboard

Email:200

SMS:20

Telegram

بسته بتا

3 درخواست دامنه

5 URL از 5 استان با بازه زمانی 2 دقیقه

5 استان

5 استان

5 دامنه از 5 استان

5 IP از 3 استان با بازه زمانی 2 دقیقه

یک سرور ایمیل با بازه زمانی 10 دقیقه

یک IP

5 زیردامنه

5 دامنه

5 دامنه

Dashboard

Email:500

SMS:50

Telegram

Bale

Slack

بسته گاما

10 درخواست دامنه

30 URL از 7 استان با بازه زمانی 1 دقیقه

7 استان

7 استان

30 دامنه از 7 استان

30 IP از 7 استان با بازه زمانی 1 دقیقه

یک سرور ایمیل با بازه زمانی 5 دقیقه

یک IP

30 زیردامنه

10 دامنه

10 دامنه

Dashboard

Email

SMS

Telegram

Bale

Slack

بسته سازمانی

نامحدود

پایش از 30 استان

پایش از 30 استان

پایش از 30 استان

پایش از 30 استان

پایش از 30 استان

2 سرور ایمیل با بازه زمانی 1 دقیقه

پایش از 30 استان

نامحدود

15 کشور

نامحدود

نامحدود

نامحدود

Dashboard

Email

SMS

Telegram

Bale

Slack

Splunk